Αφαιρέθηκε το πεδίο isCopy, στο οποίο ο χρήστης δήλωνε αν η εκτύπωση θα είναι αντίγραφο ή Πρωτότυπο, από τα ακόλουθα web services: WebProposal WebEndorsement WebPrintMgt WebRenewal WSEndorsement WSProposal WSRenewal Οι αλλαγές αυτές θα είναι διαθέσιμες στο UAT περιβάλλον στις 08/05/2024 18:00 & στο Παραγωγικό περιβάλλον στις 05/06/2024 18:00. Το ανανεωμένο Documentation μπορείτε να το βρείτε εδώ. Οι αλλαγές αφορούν στις εγκαταστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών: AIG GR, AIG CY

Έγιναν αλλαγές στα παρακάτω Web Services WS Inquiry, WS Proposal, WS Endorsement, WS Renewal, WS DataImporter. με την προσθήκη των πεδίων ATAK και Ποσό(ΑΤΑΚ). Πιο συγκεκριμένα, λόγω των αλλαγών από το Ελληνικό Κράτος για τη Μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων Οικοδομών: Προστέθηκε στα στοιχεία ασφαλιζομένου αντικειμένου, για τους Web Service Χρήστες κάτω από το πεδίο Κωδικός Ζώνης το πεδίο ΑΤΑΚ. Παράλληλα σε επίπεδο Ιδιοκτητών/Δικαιούχων, προστέθηκαν τα πεδία ΑΤΑΚ και Ποσό(ΑΤΑΚ), τα οποία ο Web Service Xρήστης μπορεί να τα βρει μετά από το πεδίο Aριθμός Συμβολαίου. Οι αλλαγές αυτές θα είναι διαθέσιμες στο UAT περιβάλλον

Έγιναν αλλαγές στα παρακάτω Web Services WS Inquiry, WS Proposal, WS Endorsement, WS Renewal, WS DataImporter. με την προσθήκη των πεδίων ATAK και Ποσό(ΑΤΑΚ). Πιο συγκεκριμένα, λόγω των αλλαγών από το Ελληνικό Κράτος για τη Μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων Οικοδομών: Προστέθηκε στα στοιχεία ασφαλιζομένου αντικειμένου, για τους Web Service Χρήστες κάτω από το πεδίο Κωδικός Ζώνης το πεδίο ΑΤΑΚ. Παράλληλα σε επίπεδο Ιδιοκτητών/Δικαιούχων, προστέθηκαν τα πεδία ΑΤΑΚ και Ποσό(ΑΤΑΚ), τα οποία

Έγιναν αλλαγές στα παρακάτω Web Services WEBInquiry, WEBProposal, WEBRenewal, WSInquiry, WSProposal, WSRenewal, όπου έχει προστεθεί το πεδίο Power (kw). Οι αλλαγές αυτές θα είναι διαθέσιμες στο UAT περιβάλλον στις 28/04/2023 18:00 & στο Παραγωγικό περιβάλλον στις 05/07/2023 18:00. Τα ενημερωμένα Documentations μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

The following web service changes will be deployed on UAT environments on 04/11/2022 19:00 & on Production environments on 07/12/2022 19:00. ModelTypesSearch & ModelTypesSearchWithPrices methods have been added. Updated documentation can be found here.

June 2022 The following web service changes will be deployed on UAT environments on 08/06/2022 19:00 & on Production environments on 08/07/2022 19:00. Add values to Static Data for the following fields: Fuel Type: Petrol + Electric Diesel + Electric Hydro Plug-in Petrol Plug-in Diesel Engine Type: Electric Modification to Bi-Fuel Hydrogen Plug-in Hybrid Modify the description of the value 0 of the Engine Type field from Conventional to Internal

Added the following information on Payment Line of WS Payment. Broker No Broker Name Ins. Company No Ins. Company Name Details can be found in here.

The following web service changes will be available on UAT environments on 12/01/2022 & on Production environments on 2/2/2022 19:00   NAVINS BC Added the following information on Payment Line of WS Payment. Broker No Broker Name Ins. Company No Ins. Company Name   Added Fuel Type field to Ins. Object of the following methods: WEB Renewal WEB Proposal WEB Endorsement   NAVINS 2018 Added Date Of Birth field to the

The following web service changes will be available on UAT environments on 18/11 & on Production environments on 2/12 19:00 Addition of simplified method to upload attachments on Insurance Document: UploadDocuments method has been added on WS Proposal, WS Renewal, WS Endorsement Services and is offered as a simplified alternative to AppendAttachedDocuments. It takes as parameters the Document Number and an array of Attachements (same type as the one ion Append

The following web service changes will be available on: BC UAT environments on 03/11 19:00 Navins 2018 UAT & Production environments on 10/11 19:00. BC Production environments on 17/11 19:00. Web Service Changes Web Automotive Claim New method: Create Detailed Claim Updated documentation for Navins 2018 can be found here Updated documentation for Navins BC can be found here